اخبار, چند رسانه ای

بازدید میدانی رئیس هیئت مدیره محترم مجتمع مفتاح

بازدید میدانی رئیس هیئت مدیره محترم مجتمع مفتاح جناب آقای دکتر معتمدی
از مجتمع مفتاح مشهد مقدس