اخبار

برگزاری دوره آموزشی مدرسه علمیه امام خمینی

برگزاری دوره آموزشی مدرسه علمیه امام خمینی(ره)گلپایگان در مجتمع مفتاح مشهد مقدس.