اخبار

برگزاری دوره آموزشی مدرسه علمیه رسالت قم

برگزاری دوره آموزشی مدرسه علمیه رسالت قمدر خرداد ماه در مجتمع مفتاح مشهد مقدس