اخبار, چند رسانه ای

برگزاری دوره فرهنگی شرکت گاز استان خراسان رضوی

 

برگزاری دوره فرهنگی شرکت گاز استان خراسان رضوی در مجتمع مفتاح مشهد مقدس.