اخبار, چند رسانه ای

حضور دکتر برومندی معاون محترم وزیر در امور باغبانی  مهندس جعفری

حضور دکتر برومندی معاون محترم وزیر در امور باغبانی

مهندس جعفری مدیر محترم امور باغبانی استان خراسان

مهندس میری مدیر محترم جهاد کشاورزی مشهد

دکتر زینلی مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی

مهندس دوست داری مدیر محترم جهاد کشاورزی طرقبه و شاندیز

در مجتمع مفتاح مشهد مقدس