اخبار

ورود اساتید محترم و طلاب گرامی طرح ولایت سراسر کشور

 

ورود اساتید محترم و طلاب گرامی طرح ولایت سراسر کشور به تعداد۴۵۰ نفر به مدت ۴۰ روز در مجتمع مفتاح مشهد مقدس