اخبار, چند رسانه ای

پذیرایی از سه اردوی آموزشی در مجتمع مفتاح

افتخار پذیرایی از سه اردوی آموزشی

۱_مرکز پژوهشی علوم عقلی

۲_شرکت گاز خراسان رضوی

۳_مرکز علوم اسلامی ولی امر ( عج )

در مجتمع مفتاح مشهد مقدس را داریم.