اخبار, چند رسانه ای

حضور ۲روزه گروه معلولین

حضور ۲روزه گروه معلولین(روشندل ،ناشنوا) استان خراسان رضوی
در مجتمع مفتاح مشهد مقدس