اخبار, چند رسانه ای

دروه آموزشی یک روزه دانش آموزان حاشیه شهر مشهد

 

دروه آموزشی یک روزه دانش آموزان حاشیه شهر مشهد (خواجه ربیع)
در مجتمع مفتاح مشهد مقدس