اخبار, چند رسانه ای

حضور خواهران طلاب جامعه المصطفی قم

حضور خواهران طلاب جامعه المصطفی قم و همچنین طلاب مجتمع شهید برنسی مشهد مقدس جهت بازدید مجتمع مفتاح وزیارت قبور شهداء گمنام مجتمع مفتاح