اخبار, چند رسانه ای

برگزاری برنامه های فرهنگی تربیتی گروه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه در مجتمع مفتاح

 

برگزاری برنامه های فرهنگی تربیتی گروه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه در مجتمع مفتاح مشهد مقدس