اخبار

اردوی فرهنگی آموزشی دانش آموزان دبیرستان پسرانه هاشمی نژاد

 

اردوی فرهنگی آموزشی دانش آموزان دبیرستان پسرانه هاشمی نژاد

در مجتمع مفتاح مشهد مقدس