اخبار, چند رسانه ای

چهارمین گروه برنامه فرهنگی تربیتی دانش آموزان دبیرستان شهید هاشمی نژاد

چهارمین گروه برنامه فرهنگی تربیتی دانش آموزان دبیرستان شهید هاشمی نژاد همراه با گروه آزادگان در مجتمع مفتاح مشهد.